Casestudy MAN 9

Revitalisatie en uitbreiding Toren D – WTC Amsterdam

1. Algemene omschrijving van het project en het gebouw

1.1 Ambities en planvorming

Het resultaat van de revitalisatie en uitbreiding van de D-toren dient een duurzaam gebouw van hoogwaardige kwaliteit te zijn, er wordt door CBRE Global Investors dan ook gestreefd naar een BREEAM-NL Excellent certificering. Door het behalen van de BREEAM-NL Excellent certificering heeft CBRE Global Investors de ambitie om de impact van het gebouw op het milieu minimaliseren. Bij de uitbreiding en revitalisatie heeft CBRE Global Investors de ambitie om voor alle kantooroppervlaktes klimaatklasse A te waarborgen. Op deze manier wil CBRE Global Investors gebruikers bewust maken van het feit dat duurzame gebouwen zorgen voor een prettig en comfortabel werkklimaat. Tevens is de ambitie om het aanbod verder te differentiëren door het aanbieden van groter goed indeelbare vloervelden die beter aansluiten bij het Nieuwe Werken. Daarnaast dient de synergie met het gehele WTC vergroot te worden en de representativiteit te worden verhoogd.

De gekozen ontwerprichting gaat uit van de nieuwbouw van een hoge toren (circa 80 meter hoog) gecombineerd met respectievelijk een optopping en toevoeging van een drietal lagere plintgebouw waardoor een extra programma van circa 32.000 m2 BVO ontstaat aan het Wereldhandelscentrum. Gezien het feit dat de bestaande parkeerplaatsen te smal zijn en het op sommige plekken bijna onmogelijk is om met drie auto’s naast elkaar te parkeren is er door de opdrachtgever gekozen om de kwaliteit van de parkeergarage te optimaliseren. Dit zal in hoofdlijnen betekenen dat er twee parkeerplaatsen tussen de kolommen gerealiseerd worden in de reeds bestaande parkeergarage en door het toevoegen van een nieuwe tweelaagse ondergrondse parkeergarage op de hoek van de Strawinskylaan en Beethovenstraat met dien verstande dat het totale aantal parkeerplaatsen gelijk blijft aan de bestaande situatie. Voor de omvang van het programma en de verschillende functies verwijzen wij naar het vigerende bestemmingsplan van Strawinskyzuid. De afmetingen op basis van de NEN2580 zullen voldoen aan het programma van het vigerende bestemmingsplan dat is de vinden via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0363.K1409BPGST- VG01/pt_NL.IMRO.0363.K1409BPGST-VG01.xml#NL.IMRO.PT.s205

Eind 2017 is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van de gemeentegrond. Naar verwachting zal de aannemer gedurende het tweede kwartaal van 2018 starten met de uitvoeringswerkzaamheden. De bouw zal een periode van ruim 2,5 jaar omvatten. De oplevering van de nieuwe D-toren staat gepland in het vierde kwartaal van 2020.

1.2 Proces en organisatie

Het ontwikkelingsproces wordt namens CBRE Global Investors aangestuurd door abcnova Real Estate Projectmanagers. De samenwerkingsvorm welke wordt toegepast binnen dit project is een bouwteam. Gedurende het ontwikkelingsproces hebben verschillende overleggen plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen als het Ontwerp Team overleg, het BREEAM-overleg en overleggen over specifieke ontwerp punten. Onder andere deze overleggen leiden tot het ontwerp wat nu op tafel ligt.

Hieronder een overzicht van de betrokken partijen uit het bouwteam:

2. Innovatie en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

De nieuwe D-toren van het WTC Amsterdam wordt een toekomst bestendig concept waarbij de vloervelden flexibel indeelbaar zijn en waar de faciliteiten en voorzieningen makkelijk kunnen worden aangepast aan toekomstige huurderswensen. Er worden verschillende innovatie en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen getroffen van het gebouw, te weten:

 • Toepassen van LED-verlichting;
 • Toepassen van PV-panelen op het dak;
 • Milieuvriendelijke koelmiddelen in warmtepompinstallatie;
 • Klimaatplafonds;
 • Daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie;
 • Toepassen van triple glas;
 • Realiseren van groendaken;
 • Toepassing puingranulaat;
 • Toepassing van een WKO installatie;
 • Plaatsing van een slechtvalkkast;
 • Slimme klimaatregelsystemen;
 • Warmte terugwinning afvoerlucht;
 • Energie terug levering vanuit de liftinstallatie;
 • Regeling roltrappen op basis van personenaanbod.

3. Duurzame maatregelen

Tijdens het bouwproces zullen verschillende stappen worden ondernomen ter reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethodes. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de stappen welke zullen worden toegepast tijdens het bouwproces:

Het project zal aan de eisen van het keurmerk Bewuste Bouwers voldoen;

 • Registratie en monitoring van energie en water als ook de CO2 uitstoot van leveringen;
 • Aandacht voor het voorkomen van stof, lucht- en watervervuiling;
 • Het voorkómen en reduceren van afval in samenspraak met de onderaannemers als ook het scheiden van afval op de bouwplaats in minstens 6 stromen en een hoge ambitie voor het scheidingspercentage voor het project van ten minste 80%;
 • Toepassen van bouw- en afwerkingsmaterialen met lage VOS-emissies;
 • Toepassen van bouwmaterialen met onderbouwde herkomst;
 • Toepassen van bouwmethodiek waardoor bouwtijd aanzienlijk wordt verkort. Dit resulteert in minder overlast voor de omgeving én een lagere impact op het milieu door een kortere bouwtijd.

Daarnaast is er een lijst opgesteld met vooruitstrevend/gerealiseerd duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de maatregelen welke van toepassing zijn bij het project ‘’Revitalisatie en uitbreiding toren D WTC Amsterdam’’:

Door het creëren van goed indeelbare vloervelden wordt het nieuwe werken gestimuleerd;

 • Er wordt gewerkt volgens het keurmerk Bewuste Bouwers, dit resulteert in een beter imago voor de
 • bouw;
 • Door het creëren van extra vierkante meters draagt CBRE Global Investors bij aan een sociaal impuls en zorgt voor extra werkgelegenheid op de Zuidas.

4. Technische oplossingen

Voor het behalen van de credits benodigd voor de BREEAM-NL Excellent certificering worden in dit project tal van technische oplossingen toegepast. Enkele van de toe te passen technische oplossingen worden hieronder benoemd:

 • Er worden verschillende waterbesparende technische oplossingen toegepast. Zo zullen alle toiletten worden voorzien van een spoelkeuzeknop. De wastafels zijn voorzien van zelfsluitende tapkranen en voorzien van automatisch elektronische bediening. Daarnaast zal er onder andere een lekdetectiesysteem worden toegepast dat lekken in de waterleiding kan detecteren;
 • Er worden verschillende energiebesparende technische oplossingen toegepast zoals het toepassen van energiezuinige verlichting en liften en roltrappen voorzien van een energiezuinige aandrijving en regeling;
 • De gebruikers worden aangezet tot het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Technische oplossingen welke hiervoor worden toegepast zijn onder andere oplaadpunten voor elektrische auto’s, elektrische scooters en elektrische fietsen;
 • Voor het opwekken van duurzame stroom worden er PV-panelen geplaatst;
 • Voor het verwarmen en koelen van het gebouw wordt er gebruik gemaakt van een WKO-installatie waardoor warmte en koude vanuit de bodem komt;
 • De gevel wordt uitgevoerd met een hoge luchtdichtheid.

5. Verwacht verbruik

Hieronder worden de verwachte verbruiken van het gebouw in de nieuwe situatie weergeven. Dit is een indicatie, dit betekent dat het daadwerkelijke verbruik naar oplevering kan afwijken van de hieronder aangegeven waarden:

 • Verwacht energiegebruik in kWh/m2 BVO: 29,7 kWh/m2;
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m2 BVO; 15,5 kWh/m2 (52,1%);
 • Verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in kWh/m2 BVO; 14,2 kWh/m2 (47,9%) door WKO en PV;
 • Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar; 6,6 m3/pp/jaar;
 • Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water 0%.

6. BREEAM- NL rating en score

Voor het project ‘’Revitalisatie en uitbreiding toren D WTC Amsterdam’’ wordt gestreefd naar het behalen van een BREEAM-NL nieuwbouw en Renovatie excellent certificering, 4 sterren met een minimale score van 70%.

Score %
1 ster Pass >= 30%
2 sterren Good >= 45%
3 sterren Very Good >= 55%
4 sterren Excellent >= 70%
5 sterrren Outstanding >= 85%

Het certificaat kan voor twee fases worden behaald, voor de ontwerpfase en voor de opleverfase. Voor dit project wordt er gestreefd naar het behalen van de BREEAM-NL Excellent certificering in beide fasen. Het ontwerpcertificaat zal vervallen na de oplevering van het gebouw, het certificaat voor de opleverfase is het definitieve certificaat zonder einddatum.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van te behalen credits waarvoor punten behaald dienen te worden om zo te voldoen aan de BREEAM-NL Excellent certificering:

Categorie
Credits
Management
MAN 1. Prestatieborging
MAN 2. Bouwplaats en omgeving
MAN 3. Milieu-impact bouwplaats
MAN 4. Gebruikershandleiding
MAN 8. Veiligheid
MAN 9. Kennisoverdracht
MAN 11. Onderhoudsgemak
MAN 12. Levenscycluskostenanalyse
2. Gezondheid
HEA 1. Daglichttoetreding
HEA 2. Uitzicht
HEA 4. Hoogfrequentie verlichting
HEA 5. Kunstverlichting binnen- en buiten
HEA 6. Lichtregeling
HEA 8. Interne luchtkwaliteit
HEA 9. Vluchtige organische verbindingen
HEA 10. Thermisch comfort
HEA 11. Temperatuurregeling
3. Energie
ENE 1. Energie efficiëntie
ENE 2a. Subbemetering energieverbruiken
ENE 4. Energiezuinige buitenverlichting
ENE 5. Toepassing hernieuwbare energie
ENE 7. Energiezuinige koel- en vriesopslag
ENE 8. Energiezuinige liften
ENE 9. Energiezuinige roltrappen en rolpaden
ENE 26. Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
4. Transport
TRA 1. Aanbod van openbaar vervoer
TRA 2. Afstand tot basisvoorzieningen
TRA 3a. Alternatief vervoer (overige functies)
TRA 4. Voetgangers- en fietsersveiligheid
TRA 5. Vervoersplan en parkeerbeleid
TRA 7. Vervoersinformatiepunt
TRA 8. Toelevering en manoeuvreren
5. Water
WAT 1a. Waterverbruik (overige functies)
WAT 2. Watermeter
WAT 3. Lekdetectie hoofdwateraansluiting
WAT 4. Zelfsluitende watertoevoer sanitair
WAT 6. Irrigatiesystemen
6. Materialen
MAT 1. Bouwmaterialen
MAT 5. Onderbouwde herkomst van materialen
MAT 7. Robuust ontwerpen
MAT 8. Gebouwflexibiliteit
7. Afval
WST 1. Afvalmanagement op de bouwplaats
WST 2. Gebruik van gerecycled materiaal
WST 3a. Opslagruimte voor herbruikbaar afval (overige functies)
WST 5. Compost
WST 6. Inrichting
8. Landgebruik en ecologie
LE1. Hergebruik van land
LE3. Aanwezige planten en dieren op bouwlocatie
LE4. Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied
LE6. Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn
9. Vervuiling
POL 2. Voorkomen van lekkages van koudemiddelen
POL 3. GWP van koudemiddelen voor koel- en vriesopslag
POL 4. Ruimteverwarming gerelateerde NOx emissie
POL 6. Afstromend regenwater
POL 7. Minimalisering lichtvervuiling
POL 8. Geluidsoverlast

7. Kosten en baten

Doordat in een vroeg stadium van het ontwerptraject al bekend was dat er gestreefd zou gaan worden naar een BREEAM-NL Excellent certificaat, is de investering benodigd voor het toepassen van de maatregelen welke benodigd zijn voor het behalen van het certificaat, verwerkt in de totale kosten investering. Doordat de ambitie voor het behalen van een BREEAM-NL Excellent certificaat al in een vroeg stadium bekend was konden de additionele investeringskosten tot een minimum worden beperkt. De additionele investeringskosten welke benodigd zijn voor het toepassen van de maatregelen benodigd voor het behalen van het certificaat zijn onder andere kosten voor de PV-panelen, toepassing van hoogwaardige installatie en het toepassen van energiezuinige verlichting.

Naast kosten brengt een BREEAM-NL Excellent certificering ook baten met zich mee. Een van deze baten is een lager energie- en waterverbruik en natuurlijk de bewustwording van het duurzaamheidsbelang. Daarnaast ervaren de gebruikers van het gebouw een goed comfort en draagt het gebouw bij aan het welzijn en een betere gezondheid van de gebruikers.

8. Tips voor een volgend project

Doordat het in een vroeg stadium bekend was dat er gestreefd zal worden naar een BREEAM-NL Excellent certificering zijn de benodigde maatregelen voor het behalen van de BREEAM-NL Excellent certificering vanaf het begin van het ontwerptraject geïntegreerd waardoor optimale oplossingen te realiseren zijn. Bijkomend voordeel is dat op deze wijze de meerkosten lager zijn. Naast de integratie van de benodigde maatregelen is ook het bewustzijn van de betrokken partijen belangrijk voor het spoedig verloop van het proces. Het is dan ook van belang dat dit bewustzijn gewaarborgd blijft gedurende het gehele proces.

Contact

Get in touch

If you want to know more about Tower Ten and would like to get in touch with one of our realtors, use the link below to schedule an appointment.

Contact